Opmetingen

Architecturale metingen

Architecturale metingen

Deze betreffen metingen ten behoeve van de architect. Zo kunnen er nauwkeurige plannen worden opgesteld van een gebouw volgens de vereisten die er worden gesteld. Dit resulteert in de opmaak van grondplannen, doorsneden, gabaritten, gevelplannen,..

Contacteer ons

Tracémetingen
volgens GRB

Deze metingen gebeuren volgens de bestekken van het Grootschalig Referentie Bestand. De technische bepalingen opgenomen in het GRB maken het mogelijk dat elke landmeter in Vlaanderen volgens dezelfde compatibiliteit zijn plan gaat opstellen.

Contacteer ons
Tracémetingen volgens GRB

Opmetingen bestaande toestand van een onroerend goed

In de hoofdzaak betreft dit het opmeten van percelen met inbegrip van alle elementen die de klant op het plan wenst. Op deze manier worden op een ondertekend plan door de Landmeter-Expert de eigendomsgrenzen vastgelegd met de aanpalenden en gebeurt er een oppervlakteberekening van het perceel. Dit kan gebruikt worden door een architect of tuin aannemer, voor het plaatsen van een afsluiting, bij een betwisting tussen aanliggende eigenaars, bij het bouwen van een woning,...

Contacteer ons
Opmetingen bestaande toestand van een onroerend goed

Zettingsmetingen

Met een digitaal waterpasinstrument kan de verticale zetting of deformatie van gebouwen gecontroleerd worden bij werkzaamheden aan een gebouw.

Contacteer ons
Zettingsmetingen
Hoogtemetingen

Hoogtemetingen

Er wordt een Digitaal Terrein Model (DTM) opgesteld na meting op het terrein. Met dit terreinmodel is het mogelijk om hoogtekaarten te maken en lengte- en dwarsprofielen te creëren.

Contacteer ons

As built metingen

Dit resulteert in het opmaken van een plan na de beëindiging van werken aan bv. weg, water- of spoorweginfrastructuur.

Volumemetingen

Via de gecreëerde DTM kunnen er volumes bepaald worden t.o.v. een bepaald referentievlak, dit kan dienen om inzicht te krijgen over de nodige afgraving of ophoging van een terrein.

Contacteer ons
Opmetingen

Interesse in onze diensten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.